malovanie-striech.sk DOMOV - Ma?ovanie striech :: ProRoof

malovanie-striech.sk
Title: DOMOV - Ma?ovanie striech :: ProRoof
Keywords:
Description: DOMOV - Ma?ovanie striech :: ProRoof DOMOV O NáS SLU?BY REFERENCIE GALéRIA KONTAKT Search for: Search for: DOMOV O NáS SLU?BY REFERENCIE GALéRIA KONTAKT Search for: ZOBRAZI? VIAC ROKY SKúSENOSTí Robím
malovanie-striech.sk is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. malovanie-striech.sk has 43% seo score.

malovanie-striech.sk Information

Website / Domain: malovanie-striech.sk
Website IP Address: 37.9.175.19
Domain DNS Server: ns3.websupport.sk,ns2.websupport.sk,ns1.websupport.sk

malovanie-striech.sk Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

malovanie-striech.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

malovanie-striech.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Thu, 18 Aug 2016 10:37:38 GMT
Server openresty

malovanie-striech.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage

malovanie-striech.sk Traffic Sources Chart

malovanie-striech.sk Similar Website

Domain Site Title

malovanie-striech.sk Alexa Rank History Chart

malovanie-striech.sk aleax

malovanie-striech.sk Html To Plain Text

DOMOV - Ma?ovanie striech :: ProRoof DOMOV O NáS SLU?BY REFERENCIE GALéRIA KONTAKT Search for: Search for: DOMOV O NáS SLU?BY REFERENCIE GALéRIA KONTAKT Search for: ZOBRAZI? VIAC ROKY SKúSENOSTí Robíme to, v ?om sme najlep?í. PONúKAME KVALITU Po v?etkych stránkach. V?DY NA?AS S nami máte v?dy v?etko dokon?ené v termíne. POHá?A NáS Vá?E? Robíme to, ?o nás najviac baví. PROFESIONALITA Doká?eme realizova? aj atypické po?iadavky. NA?E SLU?BY Robíme to, ?o nás baví, a preto Vám ponúkame len to najlep?ie. MALIARSKE PRáCE ?ISTIACE PRáCE STAVEBNé A MONTá?NE PRáCE UMYVACIE PRáCE ODSTRáNENIE NEBEZPE?ENSTVA ZáRU?NY A POZáRU?NY SERVIS VYHOTOVENIE CENOVEJ PONUKY MO?NOSTI SPLáCANIA PRE?O SI ZVOLI? PRáVE NáS? STRECHY BRAMAC Sme jedna z mála firiem na Slovensku, ktorá poskytuje kompletnú starostlivos? o bramacové strechy. CENY Ponúkame Vám spojenie prvotriednej kvality, rychlej realizácie a bezkonkuren?nej ceny. PROFESIONALITA Robíme to, ?o nás baví, a preto Vám ponúkame len to najlep?ie. SKúSENOSTI Ma?ujeme, ?istíme, renovujeme a staviame naplno od roku 2008. NA?E PRáCE ?istenie a náter verejného osvetlenia ?túrovo Náter fary Spi?ská Stará Ves Renovácia fasády Villa Kunerad Novy Smokovec Oprava komínov Pre?ov Kompletné prerobenie chaty Dubina Renovácia drevenych ?astí a balkónov Hotel Kolowrat Tatranská Javorina Montá? snehovych zábran a náter strechy Marku?ovce Náter strechy na kostole Spi?ská Stará Ves 37 021 NAMA?OVANYCH m2 231 PROJEKTOV 119 VY?ISTENYCH STRIECH 10 KVALIFIKOVANYCH PRACOVNíKOV SPOZNAJTE Ná? TíM Na?i kvalifikovaní pracovníci sa postarajú o Va?u spokojnos?. Michal Beke? Majite? Veronika Beke? Office manager Marek Vy?kovy pracovník Dodo Vy?kovy pracovník Pe?o Vy?kovy pracovník Matú? Vy?kovy pracovník Jozef Vy?kovy pracovník Jaro Vy?kovy pracovník ?tefan Vy?kovy pracovník Peter Vy?kovy pracovník Zamestnanci firmy ProRoof sú certifikovaní na vykonávanie vy?kovych prác. NA?E CENY Ponúkame Vám spojenie prvotriednej kvality, rychlej realizácie a bezkonkuren?nej ceny. ?ISTENIE STRECHY bramac, eternit, ?kridla 3,40€ / m2 V cene je zahrnuty materiál a práca O?istenie vysokotlakovym ?isti?om O?etrenie proti plesniam a machom ?ISTENIE A NáTER PLECHOVEJ STRECHY ?ivotnos? 8 – 11 rokov 4,90€ / m2 V cene je zahrnuty materiál a práca O?istenie vysokotlakovym ?isti?om Odmastenie strechy, o?etrenie hrdzavych ?astí Ochranny farebny náter, odtieň pod?a vyberu ?ISTENIE A NáTER PLECHOVEJ STRECHY ?ivotnos? 12 – 14 rokov 7,20€ / m2 V cene je zahrnuty materiál a práca O?istenie vysokotlakovym ?isti?om Odmastenie strechy, o?etrenie hrdzavych ?astí Ochranny farebny náter, odtieň pod?a vyberu NáSTREK STRECHY bramac, eternit, ?kridla 8,10€ / m2 V cene je zahrnuty materiál a práca O?istenie vysokotlakovym ?isti?om O?etrenie proti plesniam a machom Penetra?ny nástrek Ochranny farebny nástrek *V?etky ceny sú uvedené vrátane DPH. MáTE ZáUJEM O NA?E SLU?BY? KONTAKTUJTE NáS PREZRIE? SLU?BY Spolo?nos? ProRoof má dlhoro?né skúsenosti v oblasti ?istenia a ma?ovania striech, ale aj akychko?vek inych vy?kovych prác za pou?itia horolezeckej techniky, v?aka ?omu poskytuje slu?by na profesionálnej úrovni so zárukou vysokej kvality. Zakladá si na vybornom pomere ceny a kvality prevedenia, ?o ju radí medzi poprednych predstavite?ov na trhu údr?by a renovácie nielen v?etkych druhov striech, no taktie? v oblasti ostatnych prác vo vy?kach. DOMOV O NáS SLU?BY REFERENCIE GALéRIA KONTAKT ProRoof, s.r.o. I?O: 47 554 266 I? DPH: SK2023960191 IBAN: SK14 7500 0000 0040 1982 0832 Sídlo firmy ?diar 417 059 55 ?diar Kore?ponden?ná adresa Bernolákova 5 059 71 ?ubica Telefonicky kontakt +421 907 951 887 Email info@proroof.sk Napí?te nám Kontaktny formulár ProRoof - ?istenie striech a vy?kové práce ? 2016 Ma?ovanie striech :: ProRoof Tento web pou?íva cookies pre dosiahnutie potrebnej funkcionality. ?al?ím jeho pou?itím s tym súhlasíte. Rozumiem Viac informácií

malovanie-striech.sk Whois

Domain Name: MALOVANIE-STRIECH.SK